Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuMenu

Oferta kierunków

 • Poziom studiów:
 • Forma studiów:
 • Język studiów:
Skorzystaj z przycisków powyżej, by wyświetlić listę dostępnych kierunków

Analityka gospodarcza

I stopnia / Stacjonarne / Polski
Istotą studiów na tym kierunku jest zdobycie wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku kompetencji analitycznych oraz umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych, niezbędnych w pracy analityka.

Analityka gospodarcza

II stopnia / Stacjonarne / Polski
Studia umożliwiają pozyskanie zaawansowanych kompetencji analitycznych wzbogaconych o umiejętności informatyczne przydatne w pracy analityka.

Business Informatics

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
The main goal of the Business Informatics Bachelor Studies Program is to deliver basic knowledge about applying computer science methods and tools in management and business.

Business Management

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
Bachelor of Business Management (BBM) program focuses on all the major aspects of business and management. BBM provides students with a broad understanding of management practices, ensuring a general overview of the operations of business and its environment.

Business Management

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Angielski
This program is designed for those wishing to undertake studies in general business management and business administration. The program has a particular emphasis on the development of skills and competencies necessary to manage effectively in both local and global environments.

E-biznes

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku E-biznes zapewniają wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia biznesu w Internecie, w szczególności założenia firmy/start-upu, pracy w sklepach internetowych lub innych przedsięwzięciach e-commerce.

Ekobiznes

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Ekobiznes zapewniają wiedzę z zakresu nowoczesnej, proekologicznej i prospołecznej gospodarki cyfrowej.

Ekonomia

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Studia ekonomiczne przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność.

Ekonomia

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podejmowania pracy w różnych sektorach i segmentach rynku europejskiego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskana wiedza pozwala na spełnienie wymagań stawianych analitykom rynku oraz analitykom gospodarki, jak również pracownikom administracji publicznej, menedżerom sektora publicznego i prywatnego. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na poziomie studiów doktoranckich i realizacji dysertacji doktorskiej.

Ekonomia biznesu i finanse – studia w Jeleniej Górze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Ekonomia biznesu i finanse pozwolą Ci zostać poszukiwanym na rynku pracy specjalistą z zakresu finansów, doradztwa biznesowego czy administracji publicznej.

Ekonomia biznesu i finanse – studia w Jeleniej Górze

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku EKONOMIA BIZNESU I FINANSE skierowane są do osób zainteresowanych pracą w roli specjalisty z zakresu finansów i rachunkowości, doradztwa biznesowego czy gospodarki samorządowej.

Executive MBA

II stopnia / Niestacjonarne / Polski
Program Executive MBA, to magisterskie studia menedżerskie, dedykowane dla osób posiadających przynajmniej 3 letnie doświadczenie kierownicze. Studia umożliwiają rozwój kariery w świecie biznesu, poprzez kształtowanie kadry menedżerów dla przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych oraz dla instytucji non-profit.

Executive MBA

II stopnia / Niestacjonarne / Angielski
The Executive MBA program is a managerial master study, which is dedicated to managers with at least three years of experience. The studies enable the development of a career in the business world, by shaping the staff of managers for national and international enterprises as well as for non-profit institutions.

Finance

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Angielski
The graduate of Master in Finance has a very advanced professional knowledge in the area of finance (including accounting and financial reporting), financial risk management and financial decision making.

Finance

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
The graduate of Bachelor in Finance has a professional knowledge in the area of finance (including accounting and financial reporting), financial risk management and financial decision making.

Finanse i rachunkowość

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia profesjonalnej i zaawansowanej wiedzy, a także unikalnych i specjalistycznych umiejętności, potrzebnych do wykonywania zawodów o profilu finansowym.

Finanse i rachunkowość

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Finanse i rachunkowość dają możliwość zdobycia profesjonalnej, zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, finansów osobistych i zarządzania majątkiem, podatków, rynków finansowych oraz funkcjonowania instytucji finansowych.

Informatyka w biznesie

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku posiada umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracy w zespole projektowym.

Informatyka w biznesie

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Kształcenie na drugim stopniu kierunku Informatyka w biznesie ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności biznesowej.

International Business

I stopnia / Stacjonarne / Angielski
The Bachelor's programme in International Business gives students an overview of the different aspects of international markets and cross-border business transactions.

International Business

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Angielski
The Master's programme in International Business gives students a comprehensive overview of the different aspects of international markets and cross-border business transactions.

Komunikacja społeczna

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Komunikacja społeczna zapewniają specjalistyczną wiedzę z zakresu najbardziej efektywnych, nowoczesnych i innowacyjnych technik komunikowania społecznego oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy do budowania wysokiej pozycji w mediach oraz szeroko rozumianym świecie biznesu.

Komunikacja społeczna

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Komunikacja społeczna zapewniają wiedzę o najważniejszych zagadnieniach i współczesnych nurtach w ekonomii i biznesie oraz innowacyjnych i najbardziej przydatnych we współczesnym świecie technik i narzędzi komunikowania społecznego.

Konsulting prawny i gospodarczy

II stopnia / Niestacjonarne / Polski
W ramach kierunku przekazana zostanie wiedza prawnicza związaną ze stanowieniem, stosowaniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi.

Logistyka

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku LOGISTYKA uzyskuje rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach łańcucha dostaw.

Logistyka

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwenci uzyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego, w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych.

Logistyka i marketing – studia w Jeleniej Górze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Nauka na kierunku Logistyka i Marketing pozwala poznawać mechanizmy wpływu decyzji logistycznych i marketingowych na rozwój współczesnych organizacji funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu uwarunkowanym między innymi takimi zjawiskami jak: Przemysł 4.0, globalne łańcuchy dostaw, cyfryzacja i robotyzacja, globalne kryzysy, media społecznościowe, e-marketing czy rynek e-commerce.

Management Accounting

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Angielski
Studies in the field of Management Accounting provide essential knowledge in the field of accounting, management and corporate finance.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę z zakresu teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej i zarządzania międzynarodowego.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze zdobędziesz wiedzę w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw międzynarodowych, która pozwoli Ci na swobodne funkcjonowanie w multikulturowym środowisku biznesu.

Nieruchomości i gospodarka przestrzenna

I stopnia / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Nieruchomości i Gospodarka Przestrzenna zapewniają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów (dyscyplina wiodąca) oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, które interesują się rynkiem nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzeni, rozwojem regionalnym i lokalnym, w tym rozwojem miast, miastami inteligentnymi, kreatywnymi, projektami w gospodarce przestrzennej oraz partycypacją mieszkańców w zarządzaniu przestrzenią i jej zagospodarowaniu.

Nieruchomości i gospodarka przestrzenna

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Nieruchomości i gospodarka przestrzenna zapewniają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów (dyscyplina wiodąca) oraz geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Studia na tym kierunku są szczególnie polecane osobom, które interesują się rynkiem nieruchomości, priorytetami gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej, zagospodarowaniem przestrzeni, planowaniem i projektowaniem urbanistycznym, rozwojem regionalnym i lokalnym.

Prawo gospodarcze

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Prawo gospodarcze realizowane są w niewielkich grupach ćwiczeniowych i wykładowych, dzięki czemu znaczna część zajęć ma formę praktycznych warsztatów. Nastawienie na praktykę i ćwiczenia odróżnia nas od uniwersyteckich wydziałów prawa.

Rachunkowość i podatki

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Rachunkowość i podatki zapewniają wiedzę z zakresu księgowości, podatków, audytu, płac, a także sprawozdawczości finansowej i niefinansowej.

Rachunkowość i podatki

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Rachunkowość i podatki zapewniają wiedzę z zakresu doradztwa podatkowego, międzynarodowych rozliczeń księgowych i sprawozdawczych, a także audytu finansowego i rewizji finansowej.

Usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej – studia w Jeleniej Górze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia odpowiadają na zainteresowanie kreatywnych osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie i podjąć pracę w branży Nowoczesnych Usługach Biznesowych (NUB).

Zarządzanie

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Kierunek Zarządzanie umożliwia pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie zestawu kluczowych umiejętności wymaganych na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych we współczesnych organizacjach biznesowych.

Zarządzanie

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent posiada umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza o charakterze strategicznym.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Profil kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, a absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zarządzania.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Drugi stopień studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania produktów, procesów czy systemów.

Zarządzanie projektami

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Studia na kierunku Zarządzanie projektami dają możliwość zdobycia aktualnej, profesjonalnej i zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania przebiegiem i ograniczeniami projektu, osadzonej w szerszym kontekście ogólnych zagadnień zarządzania organizacjami.

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce – studia w Jeleniej Górze

I stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania różnymi obszarami w firmie: zasoby ludzkie, marketing, produkcja, jakość, logistyka.

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce – studia w Jeleniej Górze

II stopnia / Stacjonarne / Niestacjonarne / Polski
Absolwent kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce posiada szerokie kompetencje w zakresie zarządzania różnymi obszarami w firmie: zasoby ludzkie, marketing, produkcja, jakość, logistyka.

Aktualności

Rekrutacja na studia II stopnia - Zarządzanie i inżynieria produkcji - od 9 stycznia 2024 r.

Szanowni Kandydaci, 9 stycznia 2024 r. rozpoczynamy Rejestrację Kandydatów w systemie IRK na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. W rekrutacji na studia stacjonarne mogą wziąć udział Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co...

Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne

Drodzy Kandydaci i Drogie Kandydatki, mamy dla Was świetną wiadomość – przedłużyliśmy możliwość rejestracji w systemie IRK dla Kandydatów na studia niestacjonarne. Szczegółowe terminy znajdziecie w harmonogramach: I stopień...

Dodatkowa rekrutacji – Zarządzanie i inżynieria produkcji – I stopień studiów stacjonarnych

Drodzy Kandydaci, mamy dla Was znakomitą wiadomość! Ze względu na zwolnienie się miejsc na Zarządzaniu i inżynierii produkcji Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o uruchomieniu od 1 września 2023 dodatkowej rekrutacji na I stopień studiów stacjonarnych...

Dlaczego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu?

Zastanawiasz się, dlaczego wybrać Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu?
Pomożemy Ci podjąć właściwą decyzję.

Nie powiemy Ci, że:

 • mamy atrakcyjną ofertę kierunków studiów, wysoko ocenianą przez kandydatów, dlatego już od kilku lat nasz uniwersytet jest najchętniej wybieraną publiczną uczelnią ekonomiczną w kraju,
 • możesz otrzymać nawet 15 tysięcy złotych rocznie z puli pomocy materialnej, stypendiów i nagród,
 • ambitni studenci mogą studiować pod opieką akademickich tutorów i mentorów  praktyków biznesu w projekcie Biznesowy Indywidualny Program Studiów,      

gdyż Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to przede wszystkim:

 • Ludzie

  Studenci – tacy jak Ty; Twoi rówieśnicy, którzy przyjechali do nas z różnych stron Polski, a także z zagranicy. Dzięki nim rozwiniesz skrzydła i rozbudzisz swoją kreatywność. 

  Działając w organizacjach studenckich lub siedemdziesięciu kołach naukowych, nauczysz się realizować duże projekty i zarządzać swoją przyszłością. Wspólnie zorganizujemy doroczny Bal Uniwersytetu Ekonomicznego i kultowy projekt Adapciak, czyli Dni Adaptacyjne dla nowo przyjętych studentów. Razem pobiegniemy też w majowym maratonie – Wrocławski Bieg Akademicki.

  Nasza kadra akademicka jest młoda duchem, zaangażowana, profesjonalna i życzliwa wobec studentów.


 • Miejsce

  Wrocław – miasto, które nigdy nie zasypia. 

  Rynek – serce miasta – oddalony o 20 minut spacerem od uczelni. 

  Kampus uczelni – klimatyczny, zatopiony w zieleni. Na nim wszystko się może zdarzyć: dowiesz się, co w trawie piszczy, wpadniesz na zdobywcę pięciu ośmiotysięczników (niewykluczone, że będziesz miał z nim zajęcia z logistyki), przeleci Ci nad głową pilnujący bezpieczeństwa sokół, staniesz oko w oko z profesorem zatopionym w rozważaniach o analizie całki oznaczonej czy konstruowaniu nowego modelu ekonometrycznego.

  W Centrum Symulacji Procesów Biznesowych zobaczysz, jak na co dzień funkcjonuje rynek światowy, w Inkubatorze Akademickim rozpoczniesz przygodę z własną firmą, a w bibliotece popracujesz z książką i komputerem.


 • Dzieje się

  Efektem interakcji ludzi i miejsca są wydarzenia, którymi żyje społeczność akademicka, miasto a nawet cała Polska. 

  To z naszego kampusu w każdy długi weekend majowy startuje AutoStop Race, największy na świecie wyścig autostopowy, wymyślony i organizowany przez naszych studentów. Członkowie Green Teamu realizują z Climat Reality Project działania dotyczące stosowania zielonej energii i ekologicznego trybu życia.

  To u nas – podczas Ekonomaliów – bawi się cały młody Wrocław. Nasi naukowcy i studenci zdobywają liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia, kierunki studiów uzyskują międzynarodowe certyfikaty jakości. Uniwersytet regularnie zaprasza popularnych i cenionych przedstawicieli nauki, biznesu i świata polityki. 

  Jesteśmy eko, dbamy o to, żeby nasz kampus był przyjazny ludziom i środowisku. Dlatego na dachu budynku CKU zainstalowaliśmy ule, w pobliżu wysialiśmy łąkę dla pszczół i w pierwszym roku zebraliśmy 80 kg miodu.

  Na terenie uczelni postawiliśmy 4 eleganckie hotele dla owadów i umieściliśmy je w pobliżu kwitnących roślin. Odwiedzają nas motyle, pszczoły, trzmiele, ważki i biedronki. Zainstalowaliśmy już 2 źródełka wody pitnej – dzięki poidełkom na terenie uczelni na wysypiska nie trafia nawet do 3 000 000 butelek rocznie!

  Liczymy, że Ty również zagrasz z nami „w zielone”.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, daj się zainspirować!

Absolwenci UEW

FAQ

Studia I stopnia

1. Czy przy rekrutacji na studia I stopnia będą uwzględniane dodatkowe punkty rekrutacyjne za certyfikaty językowe (np. z języka niemieckiego DSD II)?

Nie ma dodatkowych punktów z tytułu posiadanych certyfikatów przy rekrutacji na I stopień studiów.

3. Jestem absolwentem studiów I stopnia na UEW i chciałbym kontynuować studia na poziomie magisterskim. Czy nadal obowiązuje mnie egzamin na studia?

Absolwenci UEW, którzy chcą kontynuować studia na tym samym kierunku, mogą zostać zwolnieni z testu, jeżeli uzyskają odpowiednio wysoką średnią ocen z semestrów studiów I stopnia. Wysokość średniej określi Komisja (zawsze jest to powyżej 4,0).

8. Czy osoba składająca za mnie dokumenty musi mieć upoważnienie?

Tak, wystarczy zwykłe upoważnienie. Kandydat może wskazać w upoważnieniu dowolną osobę.

9. Czy dokumenty można przysłać pocztą?

Tak, oczywiście. Radzimy skorzystać z usług firmy kurierskiej, ewentualnie wysłać je listem poleconym.

Studia II stopnia

11. Jeżeli nie obronię się do 28 lipca 2023 roku, czy będę mógł wziąć udział w rekrutacji?

Jeżeli okaże się, że po rekrutacji „lipcowej” pozostaną wolne miejsca, to możliwa będzie II tura rekrutacji. Taka informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego.

12. W jakiej formie odbywa się egzamin kwalifikacyjny na II stopień studiów stacjonarnych?

Egzamin odbywa się zdalnie (online) w formie testu jednokrotnego wyboru na wybrany kierunek lub kierunki.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem