Zasady przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia

Studia II stopnia trwają 4 semestry (na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji  3 semestry) i kończą się uzyskaniem stopnia magistra.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów I stopnia.
1. Zasadniczymi kryteriami naboru na studia stacjonarne drugiego stopnia są:
a) dla najlepszych absolwentów tego samego kierunku  (dotyczy wyłącznie absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu):
- średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia z semestrów 1–5 (na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji z semestrów 1–6).

Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej  rezerwuje do 75% miejsc dla najlepszych studentów na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia (powyższa zasada dotyczy absolwentów bieżącego i poprzedniego roku akademickiego).
b) dla absolwentów innych uczelni oraz absolwentów studiów I stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, którzy nie kontynuują kształcenia na tym samym kierunku:
- test lub rozmowa kwalifikacyjna obejmujące zakres przedmiotów podstawowych i treści kierunkowych przedstawionych w standardach nauczania dla studiów I stopnia na wybranym  kierunku.

2. Na kierunek Finance - studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim, mogą być przyjęci absolwenci kierunków związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością oraz zarządzaniem. W przypadku ukończenia kierunków pokrewnych wymagany jest suplement do dyplomu.

3. Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim, którzy nie kontynuują nauki na tym samym kierunku lub nie spełnili warunku średniej  ocen ze studiów, obowiązuje test przedmiotowy w języku angielskim. Kandydatów zmieniających język wykładowy z polskiego na angielski obowiązuje dodatkowo test znajomości języka angielskiego (za wyjątkiem osób, które mogą poświadczyć znajomość języka angielskiego właściwym dokumentem).

Zasady ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne Kandydatów z niepełnosprawnością

oraz Kandydatów będących pełnymi sierotami


Na podstawie Uchwały NR R.0000.32.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 oraz Uchwały NR R.0000.31.2021 w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

1. Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą na swój pisemny wniosek skierowany do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:


 Stopień niepełnosprawności  Studia I stopnia  Studia II stopnia
 znaczny  40 pkt.
 20% max liczby punktów
 umiarkowany  25 pkt.
 15% max liczby punktów
 lekki  10 pkt.
 10% max liczby punktów

2. Kandydaci będący pełnymi sierotami mogą na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej ubiegać się o dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Podpisane wnioski w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy składać za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – przesyłając je w formie skanu, jako wiadomość (zakładka Pomoc).

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zawarte są w linku: PODSTAWA PRAWNA

 

 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem