Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia ma charakter wolny (nie jest przeprowadzany egzamin).

O przyjęcie na studia na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku polskim oraz na wszystkich kierunkach prowadzonych w języku angielskim, oprócz kierunku Finance, mogą się ubiegać kandydaci posiadający co najmniej dyplom ukończenia studiów na poziomie pierwszego stopnia na dowolnym kierunku studiów.

Na kierunek  Finance - studia niestacjonarne II stopnia w języku angielskim, mogą być przyjęci absolwenci kierunków związanych z ekonomią, finansami i rachunkowością oraz zarządzaniem. W przypadku ukończenia kierunków pokrewnych wymagany jest suplement do dyplomu.

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy w terminie określonym harmonogramem rekrutacji:

Uwaga:
Kandydat zakwalifikowany na studia składa dokumenty w formie papierowej w wyznaczonym terminie i miejscu.
Niezłożenie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku.

Kandydatów na studia prowadzone w języku angielskim, którzy nie posiadają dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z językiem wykładowym angielskim, obowiązuje test znajomości języka angielskiego (za wyjątkiem osób, które mogą poświadczyć znajomość języka angielskiego właściwym dokumentem).
 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem