Zarządzanie i inżynieria produkcji

OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga

Zastępca menedżera kierunku: dr inż. Ewy Walaszczyk


Opis kierunku

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania produktów, procesów czy systemów, w tym zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, innowacjami, wiedzą, kapitałem, inwestycjami, prognozowania oraz symulacji, transferu technologii i innowacyjności. Studia na kierunku łączą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych. Pozwalają na uzyskanie kwalifikacji menedżerskich oraz zdobycie umiejętności dostosowywania sposobu zarządzania przedsiębiorstwem do aktualnych trendów i zmian zachodzących w gospodarce. Absolwenci kierunku są przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym, podejmowania decyzji w zakresie organizacji i zarządzania produkcją oraz stosowania narzędzi wspomagających procesy decyzyjne.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Wiedza, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, przekazywana jest na wykładach. Absolwent nabywa umiejętności uczestnicząc w ćwiczeniach oraz laboratoriach, często samodzielnie przygotowując projekty. Szeroka wiedza absolwentów kierunku ZiIP okazuje się szczególnie przydatna w takich obszarach działalności przedsiębiorstw, jak: badania i rozwój, projektowanie przebiegu procesów wytwórczych, produkcja, eksploatacja i serwis. W obszarach tych zajmują stanowiska zarówno kierownicze, jak i specjalistów z zakresu technologii i techniki wytwarzania oraz ekonomiki i finansów.

Stanowiska kierownicze mogą być związane z zarządzaniem m.in.: firmą w warunkach wysokiej technologii; techniką, produkcją, jakością i produktami; technologiami (procesami wytwórczymi) oraz działalnością innowacyjną i inwestycyjną. Stanowiska specjalistów technologów mogą dotyczyć głównie: inżynierii przygotowania produkcji i wytwarzania produktów; inżynierii rozwoju i opracowania nowych produktów oraz inżynierii zarządzania jakością i kontroli. Stanowiska specjalistów ekonomistów mogą się wiązać m.in. z takimi obszarami, jak: ekonomika produkcji i pracy; controlling w przedsiębiorstwie; zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie finansami.

Perspektywy zawodowe
  • Dyrektor produkcji
  • Główny technolog
  • Menedżer projektu
  • Menedżer produktu
  • Specjalista ds. transferu technologii
  • Specjalista ds. controllingu i analiz
  • Specjalista ds. procesów biznesowych

SPECJALNOŚCI


Przedsiębiorczość i innowatyka

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą przedsiębiorstw o nastawieniu proinnowacyjnym i liderów przedsiębiorczości, dobrze znających zarówno problemy techniczne, jak i ekonomiczne.

Wiedza, jaką studenci zdobywają podczas studiów, jest szczególnie przydatna w następujących obszarach działalności przedsiębiorstw: badanie i rozwój, innowacje, wynalazczość, projektowanie procesów produkcji i pracy, zarządzanie produktami jak też marką, zarządzanie projektami, planowanie, controlling. Studia przygotowują do pełnienia funkcji liderów przedsiębiorczości na potrzeby różnych środowisk.

Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie: zarządzania firmą innowacyjną, zarządzania firmą w warunkach wysokiej technologii, zarządzania projektem i innowacjami, zarządzania komórką inwestycyjną, zarządzania komórką ds. wynalazczości, projektowania procesów produkcji i pracy, planowania i controllingu. Ponadto absolwenci mogą pracować w doradztwie gospodarczym (consultingu), administracji terenowej, bankach itp. 

Zarządzanie produkcją i usługami

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych, dobrze znającą problemy techniczne, ekonomiczne oraz z zakresu organizacji i zarządzania. Profil kształcenia uwzględnia szeroki zakres wiedzy, w tym zarówno wiedzę aktualną, jak i nowoczesne zagadnienia uwzględniające nowe kierunki rozwoju, a także przyszłościowe rozwiązania z zakresu techniki, technologii, ekonomii oraz zarządzania.

Wiedza, jaką studenci zdobywają podczas studiów, jest szczególnie przydatna w następujących obszarach działalności przedsiębiorstw: produkcja, handel wewnętrzny, handel zagraniczny, usługi, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie projektami, planowanie oraz controlling.

Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie: zarządzania firmą produkcyjną, handlową lub usługową; zarządzania produktem lub linią produktów; zarządzania komórkami organizacyjnymi ds. produkcji, handlu lub usług; planowania oraz controllingu. Absolwenci są też dobrze przygotowani do prowadzenia działalności innowacyjnej i kierowania nią oraz do pracy w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, itp. 

Zarządzanie rozwojem

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Profil kształcenia w ramach tej specjalności ma przygotować kadrę kierowniczą do pracy głównie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, mających dobre przygotowanie techniczne i ekonomiczne oraz z zakresu zarządzania, a także w instytucjach usługowych, np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz agencjach rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę prorozwojową w ramach Unii Europejskiej. Wiedza zdobyta przez studentów podczas studiów jest szczególnie przydatna w następujących obszarach działalności przedsiębiorstw: produkcja, badania i rozwój, planowanie, innowacje, wynalazczość, zarządzanie projektem, finansowanie projektów, zarządzanie produktem, linią produktów, projektowanie, controlling.

Stanowiska kierownicze zajmowane przez absolwentów mogą dotyczyć głównie: zarządzania firmą produkcyjną lub usługową; zarządzania produktem lub linią produktów; wynalazczości i postępu; działalności badawczo-rozwojowej oraz controllingu. Absolwenci są też dobrze przygotowani do pracy w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem. Mogą też pracować w administracji rządowej i samorządowej oraz agendach Unii Europejskiej. 

Zarządzanie technologią

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę przydatną do zarządzania technologią w nowoczesnym ujęciu opartym na paradygmacie zarządzania zasobami wiedzy. Zapoznają się z nowoczesnymi technologiami, będącymi motorami napędowymi współczesnej gospodarki, opanowują umiejętność opracowywania strategii technologicznej firmy (poznają metody analizy sygnałów dochodzących z rynku, prognozowania, analizy strategicznej, wyboru strategicznego, wdrożenia), kierowania innowacyjnością w organizacji, sprawnego zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi, technologicznymi itp. Poznają również źródła pozyskiwania i transferu technologii, nabywają umiejętności przeprowadzania oceny realizacji projektu oraz audytu technologicznego, a także audytu zarządzania technologią.

Absolwenci tej specjalności są wysokiej klasy specjalistami z zakresu wprowadzania zmian (technologicznych) w organizacji i zarządzania tymi zmianami. Są też dobrze przygotowani do pracy w doradztwie gospodarczym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem.

Zarządzanie procesami

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym.

W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające identyfikację, analizę, dokumentację, pomiar i doskonalenie procesów biznesowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, w zespołach oraz we współpracy z przedstawicielami biznesu. Celem specjalności jest zapewnienie studentom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami, z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji i narzędzi, w tym oprogramowania klasy Business Process Simulation Software (BPMS). Zajęcia realizowane są w salach dydaktycznych wyposażonych w dedykowane, interaktywne systemy IT służące do modelowania, wizualizacji, symulacji i optymalizacji procesów, w tym w rozwiązania VR.

Absolwenci tej specjalności są dobrze przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem orientacji procesowej.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem