OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne
Menedżer kierunku: dr inż. Letycja Sołoducho-Pelc
Zastępca menedżera kierunku: dr inż. Małgorzata Matyja

Opis kierunku

Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują do podejmowania wyzwań biznesowych i umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności kluczowych dla przyszłych liderów i przedsiębiorców. Tutaj poznaje się tajniki skutecznego zarządzania i rozwoju kariery zawodowej w zmiennym i zróżnicowanym świecie biznesu.
Na drugim stopniu studia trwają 4 semestry i realizuje się je w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Można się na nich nauczyć m. in. formułowania strategii biznesu, zarządzania w grupach kapitałowych, komunikacji międzykulturowej czy korzystania z technologii informacyjnych w biznesie.
Dzięki ofercie wyboru dwóch spośród sześciu modułów przedmiotów na ostatnim roku, istnieje możliwość dopasowania programu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
W ramach programu studiów przewidziano również naukę języka angielskiego na poziomie min. B2+, co sprzyja rozwijaniu kariery w środowisku międzynarodowym.
Zajęcia prowadzą najlepsi  specjaliści  w dziedzinie zarządzania – teoretycy i praktycy , którzy chętnie dzielą się z swoją wiedzą i doświadczeniami, wykorzystując interaktywne metody (np. studia realnych przypadków, projekty, debaty, gry kierownicze, Design Thinking, Problem Based Learning, tablice MIRO i MURAL, Mentimeter oraz e-learning). Wybrane zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni komputerowej – Centrum Symulacji Procesów Biznesowych.
W trakcie studiów można uzyskać dodatkowe certyfikaty, które zwiększają szanse na rynku pracy, np. Green Project Management, Scrum Fundamentals, PRINCE2 Foundation, SAP, Audytor wewnętrzny ISO.
Można także rozwijać swoje pasje oraz nawiązywać cenne kontakty poprzez zaangażowanie w działalność kół naukowych czy wymianę międzynarodową w programie Erasmus+.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Uzyskanie tytułu magistra zarządzania otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. Są oni przygotowani do pełnienia różnych funkcji w różnego rodzaju organizacjach – jako menedżerowie średniego lub wyższego szczebla, doradcy lub konsultanci. Mogą także zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do analizowania zjawisk zachodzących w organizacjach i otoczeniu biznesowym, a także do identyfikowania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w organizacji. Potrafią wykorzystać odpowiednie narzędzia i techniki menedżerskie, by podejmować decyzje o znaczeniu strategicznym, efektywnie organizować pracę grupową, kierować zespołami oraz skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać innych.
Ponadto, absolwenci są przygotowani do podjęcia kariery naukowej, co daje im możliwość pogłębiania swojej wiedzy oraz przyczynienia się do rozwoju dziedziny zarządzania.

Perspektywy zawodowe
  • kierownik średniego lub wyższego szczebla,
  • zarządzania specjalista w obszarze organizacji i zarządzania
  • manager ds. planowania i rozwoju strategicznego
  • manager HR
  • project manager, process manager, marketing manager
  • analityk biznesowy, analityk danych, analityk IT
  • manager ds. planowania i rozwoju strategicznego

MODUŁY KSZTAŁCENIAMarketing internetowy i e-commerce

Celem kształcenia jest ukazanie problematyki wirtualizacji marketingu w wymiarze strategicznym oraz przez pryzmat osiągania przewagi konkurencyjnej. Moduł  umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie zastosowań Internetu w marketingu, modeli e-commerce, mediów społecznościowych i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących formułowania strategii marketingowej w Internecie, zarządzania stronami internetowymi oraz kampaniami reklamowymi w sieci.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studenci uzyskują wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w działach HR różnorodnych organizacji, jak też w kierowaniu zespołami i w kształtowaniu własnej kariery. W ramach modułu poruszane są zagadnienia doboru pracowników, rozwoju i oceny ich pracy, budowania systemów wartości i metaprogramów w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak też tematyki Well-being i Work-life balance w zarządzaniu. Poza klasycznymi sposobami nauki, w module wykorzystywane są testy kompetencyjne, a także narzędzie Mind Sonar.

Project Management

Moduł umożliwia poznanie najpopularniejszych standardów i metodyk zarządzania projektami takich jak PRINCE2, Standard PMI oraz Scrum. Po zakończeniu modułu Studenci potrafią skutecznie wspierać, swoją wiedzą i umiejętnościami małe i średnie przedsiębiorstwa, a dla dużych przedsiębiorstw być wartościowymi specjalistami potrafiącymi zyskać uznanie i pozycję poprzez umiejętność aktywnego uczestniczenia i koordynowania realizowanych projektów. Moduł posiada akredytację IPMA. Przy realizacji tego modułu korzysta się z doświadczeń Project Management Institute, a studenci mogą uzyskać zaliczenia szkolenia z obszaru Green Project Management.

Komunikacja korporacyjna i public relations

Moduł umożliwia uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów oraz aktualnych zjawisk występujących w obszarze komunikacji korporacyjnej i public relations współczesnych przedsiębiorstw oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce na rynku tradycyjnym i wirtualnym. Oprócz przekazania interdyscyplinarnych informacji o technikach komunikacji korporacyjnej i public relations wraz ze specyfiką ich stosowania w różnych typach organizacji, daje możliwość wykształcenia umiejętności identyfikacji, krytycznej oceny i interpretacji zjawisk zachodzących na rynku i podjęcia właściwych działań w zakresie komunikacji i public relations.

Lean Management

W ramach modułu Studenci zdobywają praktyczną i aktualną wiedzę na temat istoty, narzędzi, przebiegu oraz uwarunkowań wprowadzania koncepcji Lean Management. Mają możliwość zdobycia i rozwoju umiejętności posługiwania się narzędziami optymalizacji działań i procesów takimi np. jak: 5S, Kaizen, VSM – Value Stream Mapping, SMED – Single Minute Exchange of Die, TPM - Total Productive Maintenance, Problem Solving, 5xWhy. Moduł przygotowuje do pracy na stanowiskach Lean Managera, kierownika Kaizen, lidera zmian, członka zespołu doskonalącego, konsultanta przy wdrażaniu Lean Management.

Strategic Management and Leadership

W ramach modułu Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności przygotowujących do podejmowania wyzwań, funkcji strategicznych oraz roli przywódczej w organizacjach. Oferowane przedmioty rozwijają umiejętności związane z zarządzaniem zespołem, jak również umiejętności wykorzystywane w projektowaniu strategii. Przedmioty realizowane są w języku angielskim.


Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem