OFERTA DYDAKTYCZNA
EKONOMIA

Forma studiów:
• studia stacjonarne
• studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr Magdalena Stawicka

Opis kierunku:
Studia na kierunku Ekonomia dają możliwość zdobycia aktualnej, zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, pozwalającej na lepsze zrozumienie zjawisk zachodzących w gospodarce oraz przewidywania ich skutków. Narzędzia warsztatu ekonomisty, w tym umiejętność wyszukiwania, gromadzenia, analizowania i prezentowania danych empirycznych pozwalają na przygotowywanie analiz ekonomicznych z wykorzystaniem różnych metod analitycznych dla przedsiębiorstw prywatnych, podmiotów publicznych, organizacji samorządowych oraz na użytek własnej działalności gospodarczej.

Profil absolwenta:
Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach prywatnych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach publicznych, na stanowiskach szczebla operacyjnego. Studia ekonomiczne przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w organizacjach i instytucjach działających globalnie. Absolwent przygotowany jest do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność

PROGRAM STUDIÓW

Perspektywy zawodowe:
• menedżer małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
• analityk rynków, 
• specjalista ds. gospodarki cyfrowej,
• audytor wewnętrzny lub zewnętrzny, konsultant biznesowy i rynkowy,
• specjalista ds. rozwoju biznesu, wsparcia biznesu, badań i rozwoju,
• specjalista ds. inwestycji, oceny ryzyka, prognoz gospodarczych,
• specjalista analityk oraz doradca w podmiotach publicznych (regulacyjnych, samorządowych),
• właściciel firmy działającej w kraju i za granicą

SPECJALNOŚCI

Analityk rynków


Specjalność realizowana na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność Analityk rynków kierowana jest do słuchaczy Ekonomii, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z badaniem funkcjonowania poszczególnych rodzajów rynków. Specjalność koncentruje się zarówno na analizowaniu relacji zachodzących w sektorze prywatnym, jak i na pograniczu sektora prywatnego oraz publicznego.

Student poznaje zagadnienia dotyczące teorii rynków oraz czynników makroekonomicznych determinujących działanie mechanizmu rynkowego. Uzupełnieniem tej wiedzy jest wprowadzenie w zagadnienia związane z ekspansją zagraniczną, konkurencyjnością i efektywnością gospodarki.  Dodatkowo w ramach specjalności przybliżone zostaną zjawiska wychodzące poza główny nurt nauczania ekonomii, często analizowane przez heterodoksyjne szkoły naukowe, co pozwoli na lepsze zrozumienie istoty gospodarki i jej złożonej struktury.

Ekonomia menedżerska


Specjalność realizowana na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność adresowana jest do osób, które po ukończeniu studiów chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą lub też zajmować stanowiska menedżerskie w przedsiębiorstwach prywatnych sektora MSP, korporacjach oraz podmiotach sektora publicznego.

Studenci w ramach prowadzonych zajęć otrzymują wiedzę związaną bezpośrednio z zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz rachunkowością zarządczą. Poznają reguły funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz praktyczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Uzupełnieniem treści programowych będzie nabycie umiejętności zarządzania projektami, jako niezbędnego instrumentarium wykorzystywanego do doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem.

Gospodarka cyfrowa


Specjalność realizowana na studiach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Specjalność Gospodarka cyfrowa jest odpowiedzią na trwające od lat przyspieszenie zastosowania technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz obywateli.  Społeczeństwo, gospodarka i polityka ulegają cyfrowej transformacji, a rosnącemu znaczeniu gospodarki informatycznej towarzyszy rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą posiadającą wiedzę umiejętności w tym zakresie.

Student w pakiecie przedmiotów realizowanych na specjalności poznaje najnowsze trendy kształtowania się gospodarki cyfrowej  w kontekście rozwoju współczesnego społeczeństwa, a także jej praktyczne zastosowanie. Uzupełnieniem będą treści dotyczące podstaw prawnych i technologicznych wymiany produktów cyfrowych oraz roli rynków finansowych w globalnym systemie finansowym i nowoczesnej gospodarce cyfrowej. Przekazana zostanie również wiedza dotycząca prawnej ochrony przedmiotów własności przemysłowej, praw wyłącznych w działalności gospodarczej oraz legalnego wykorzystania własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich.

AKREDYTACJE

logo_pka

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem