Zarządzanie i inżynieria produkcji

OFERTA DYDAKTYCZNA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Forma studiów:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

Menedżer kierunku: dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga

Zastępca menedżera kierunku: dr inż. Ewy Walaszczyk

Opis kierunku

Profil kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji (ZiIP) nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, a absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zarządzania. W polskiej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się umiejętności łączenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Badania karier zawodowych absolwentów kierunku ZiIP wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności, czy z koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Na studiach na kierunku ZiIP studenci otrzymują szeroką wiedzę z różnych dziedzin, a profil kształcenia na kierunku ma charakter aktualny, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie.

PROGRAM STUDIÓW

Profil absolwenta

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł inżyniera i posiadają wiedzę merytoryczną i umiejętności z wybranej dziedziny inżynierskiej oraz z zakresu projektowania i utrzymywania procesów, jak też systemów produkcyjnych, wdrażania innowacji technologicznych oraz nietechnologicznych, sterowania produkcją, jej obsługą logistyczną i techniczną. Zdobywają kwalifikacje obejmujące wiedzę merytoryczną z zakresu marketingu, zarządzania pracą, przedsiębiorstwem, jego kosztami, finansami, kapitałem oraz inwestycjami. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach różnej wielkości, zajmujących się produkcją lub świadczeniem usług w wybranym zakresie. Jest też dobrze przygotowany do pracy w innych jednostkach, np. firmach konsultingowych, bankach, parkach technologicznych itp., w których niezbędna jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Perspektywy zawodowe
  • Dyrektor produkcji
  • Menedżer produkcji
  • Menedżer jakości
  • Menedżer ds. logistyki i zaopatrzenia
  • Technolog produkcji
  • Inżynier produktu
  • Inżynier projektów

SPECJALNOŚCI


Inżynieria produktów żywnościowych

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Profil kształcenia na tej specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów żywnościowych. Program studiów obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty pozyskiwania, wytwarzania, kształtowania i zapewnienia jakości żywności. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu organizacji produkcji i usług, poznają rynek artykułów żywnościowych, uczą się zarządzania organizacją oraz jej zasobami, opanowują umiejętność ewidencjonowania, a także analizy wyników ekonomiczno – finansowych działalności firmy. Zdobywają także wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania, wdrażania i analizy systemów zapewniania jakości zdrowotnej oraz systemów zarządzania jakością na przykładzie firm z sektora żywnościowego.

Absolwenci są szczególnie przygotowani do pracy jako menedżerowie jakości i produkcji, technolodzy, specjaliści z zakresu zarządzania produktem w firmach produkcyjnych, a także handlowych szeroko pojętego sektora żywnościowego. Ponadto są przygotowani do pracy w działach ekonomicznych oraz finansowych firm produkcyjnych i usługowych, bankach, szczególnie w działach związanych z udzielaniem kredytów, a także w laboratoriach referencyjnych i naukowo-badawczych.

Inżynieria produktów chemicznych

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Profil kształcenia na tej specjalności jest ukierunkowany na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów chemicznych. Student zapoznaje się ze specyfiką techniczno-ekonomiczną tej branży, z produktami, procesami i rynkiem. Studenci poznają technologie produkcji organicznych i nieorganicznych artykułów chemicznych, zapoznają się z ekologicznymi podstawami działalności gospodarczej. Zdobywają także wiedzę z zakresu organizacji produkcji, uczą się zarządzania firmą i jej zasobami, opanowują umiejętność ewidencjonowania i analizy wyników ekonomiczno – finansowych działalności przedsiębiorstwa.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako menedżerowie produkcji, technolodzy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcja chemiczną, jako specjaliści zarządzania jakością, a także w wielu innych działach organizacji zajmujących się produkcją lub świadczeniem usług, np.: controllingu, ekonomiką produkcji i pracy itp.

Inżynieria bioproduktów

Specjalność realizowana w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu biologii i inżynierii komórki, mechanizmu procesów biotechnologicznych, inżynierii bioprocesowej oraz biochemii i biobiznesu. Absolwent umie projektować bioprocesy, zna techniki i technologie stosowane w przemyśle, szczególnie w przetwórstwie żywności oraz ochronie środowiska.

Absolwenci tej specjalności są szczególnie przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów produkcji i technologów w przemysłach biotechnologicznych, zwłaszcza w przemyśle fermentacyjnym, biopreparatów oraz spożywczym. Są także przygotowani do pracy w laboratoriach analitycznych, chemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych oraz do pracy w służbach sanitarnych i placówkach badawczych. 

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem