Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia
Podstawą kwalifikacji  na poszczególne kierunki jest suma punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego z nw. przedmiotów.

Przedmioty kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na wszystkich  kierunkach prowadzonych przez Uczelnię:

• matematyka,
• język obcy nowożytny (jeden spośród: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, włoski),
• jeden przedmiot do wyboru spośród następujących: język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka, chemia, biologia, informatyka, filozofia.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kierunki anglojęzyczne, język obcy (nowożytny) brany pod uwagę w rekrutacji musi być językiem angielskim wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Pozostałe wymagania pozostają identyczne, jak w przypadku kierunków prowadzonych w języku polskim.

Sposób przeliczania punktów w rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia
1. Zasadniczym elementem postępowania jest konkurs świadectw dojrzałości (z zastrzeżeniem pkt. c). Przyjęcia odbywają się na podstawie sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych z przedmiotów wymienionych powyżej.
a. nowa matura (od 2005 roku) - podstawą kwalifikacji są wyniki matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikacyjne w ten sposób, że:
•    punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym:
każdy punkt procentowy równa się 0,5 punktu kwalifikacyjnego.
Przykład: wynik maturalny na poziomie podstawowym 100% = 50 punktów kwalifikacyjnych.
•    punkty procentowe z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym:
każdy punkt procentowy równa się 1 punkt kwalifikacyjny.
Przykład: wynik maturalny na poziomie rozszerzonym 100% = 100 punktów kwalifikacyjnych
Wyniki uzyskane przez absolwentów klas dwujęzycznych w części pisemnej z języka obcego zdawanego na poziomie klas dwujęzycznych mnoży się przez 1.5.
• w razie umieszczenia w świadectwie dojrzałości osobnej oceny z poziomu podstawowego i rozszerzonego, dla każdego przedmiotu wybiera się wynik wyższy po przeliczeniu według zasady: każdy punkt procentowy na poziomie podstawowym jest równy 0,5 punktu kwalifikacyjnego, a na poziomie rozszerzonym jest równy 1 punktowi kwalifikacyjnemu.
• dla kandydatów na studia prowadzone w języku obcym zasadę identyczną jak dla kandydatów na studia w języku polskim stosuje się do przedmiotów kwalifikacyjnych innych niż języki obce, a punkty za język obcy nalicza się tylko, jeśli na egzaminie maturalnym zdawali język, w jakim mają być prowadzone studia i tylko za poziom rozszerzony według zasady 1 punkt kwalifikacyjny za jeden punkt procentowy; tych kandydatów nie dotyczy możliwość przedstawiona w punkcie c) (w odniesieniu do żadnego przedmiotu).

b. stara matura (przed 2005 rokiem)
– podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą:

Stara matura

Ocena

Punkty kwalifikacyjne

celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca

100
80
55
30
12


c. kandydaci, którzy nie zdawali przedmiotów kwalifikacyjnych na egzaminie maturalnym - podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (nowa matura) lub świadectwa dojrzałości (stara matura), przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą zamieszczoną w punkcie b) i pomnożone przez 0,3.
d. kandydaci, którzy zdawali "maturę międzynarodową" – podstawą kwalifikacji są oceny ze świadectwa dojrzałości przeliczone na punkty kwalifikacyjne zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą (dotyczy jednakowo studiów polskojęzycznych i obcojęzycznych, lecz tych ostatnich pod warunkiem zgodności języka studiów ze zdawanym na "maturze międzynarodowej").

Matura międzynarodowa

Poziom

Punkty kwalifikacyjne SL

Punkty kwalifikacyjne HL

7 excellent
6 very good
5 good
4 satisfactory
3 mediocre
2 poor (minimum)

40
35
30
24
18
12

100
85
70
55
40
30


Zasady ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne Kandydatów z niepełnosprawnością

oraz Kandydatów będących pełnymi sierotami


Na podstawie Uchwały NR R.0000.32.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 oraz Uchwały NR R.0000.31.2021 w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów z niepełnosprawnością na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

1. Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą na swój pisemny wniosek skierowany do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:


 Stopień niepełnosprawności  Studia I stopnia  Studia II stopnia
 znaczny  40 pkt.
 20% max liczby punktów
 umiarkowany  25 pkt.
 15% max liczby punktów
 lekki  10 pkt.
 10% max liczby punktów

2. Kandydaci będący pełnymi sierotami mogą na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej ubiegać się o dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Podpisane wnioski w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy składać za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – przesyłając je w formie skanu, jako wiadomość (zakładka Pomoc).

PODSTAWA PRAWNA


Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem