Jeśli jesteś obywatelem Polski, ale dyplom ukończenia studiów uzyskałeś za granicą, zapoznaj się uważnie z wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Możesz przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o przyjęcie na studia. Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednio wcześniej wymaganych dokumentów i załączeniu ich w systemie rekrutacyjnym. Obowiązują Cię terminy wskazane w harmonogramie poniżej.

Uwaga: osoby, które posiadają polskie obywatelstwo  oraz obywatelstwo innego kraju są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

1) Od 25.05.2023 r. do 03.07.2023 r. do godz. 23.59 – elektroniczna rejestracja zgłoszeń rekrutacyjnych.

W tym terminie:
 • utwórz konto kandydata na stronie https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/,
 • uzupełnij wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
 • załącz skany oryginałów wymaganych dokumentów w sekcji Zgłoszenia rekrutacyjne (lista dokumentów poniżej),
 • wybierz kierunek lub kierunki studiów z oferty, dokonaj zgłoszenia (zapisz się w systemie IRK),
 • wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na indywidualne konto rozliczeniowe wskazane w systemie. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata do 6.07.2023 r.. Zgłoszenia, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.  
Sprawdzaj swoje konto rekrutacyjne. Pojawią się na nim komunikaty o aktualnym statusie Twojego zgłoszenia. Zapoznawaj się na bieżąco z informacjami w zakładce Aktualności.  

Uwaga:
Możliwa jest rejestracja odrębnych zgłoszeń, na dowolną liczbę kierunków, w ramach tego samego konta rekrutacyjnego (wówczas Kandydat przystępuje do pisania egzaminu na każdy wybrany  kierunek studiów). Za każdy  kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

2) 7.07.2023 r. do godz. 14:00  ogłoszenie listy Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin (w formie komunikatu w systemie IRK). Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK, w okienku „Status kwalifikacji” pojawi się informacja „Zakwalifikowany”, a w okienku „Komentarz” pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu. Egzamin odbędzie się online.  

3) 12–13.07.2023 r.– egzamin kwalifikacyjny
Egzaminy odbywają się w  trybie zdalnym, w formie testu jednokrotnego wyboru na wybrany kierunek lub kierunki. Kandydat  zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia.

Uwaga:
Jeżeli liczba Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu w jednym dniu, egzamin może zostać przeprowadzony również w 13.07.2023 r., o czym Kandydaci zostaną poinformowani na indywidualnym koncie rekrutacyjnym do 10.07.2023 roku.

Zagadnienia na egzamin:
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/zasady_i_harmonogram_rekrutacji/22037/zagadnienia_na_egzamin.html

4) 14.07.2023 r. do godz. 14.00 – wyniki egzaminu kwalifikacyjnego.

U Kandydatów, którzy uzyskali na egzaminie wymaganą do przyjęcia na studia liczbę punktów, w okienku „Status kwalifikacji”  pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

5) 15.07–28.07.2023 r.  do godz. 14.00 – składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu.

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

Uwaga:
Wskazane terminy „złożenia dokumentów” oznaczają, że w danym dniu dokumenty muszą być dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej. Wraz z oryginałami dokumentów, kandydat dostarcza także ich kserokopie oraz tłumaczenia przysięgłe. Dotyczy to również dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.
Niezłożenie dokumentów w terminie do 28.07.2023 r. do godz. 14:00 oznacza rezygnację kandydata i skutkuje decyzją o nieprzyjęciu na studia.

6) 31.07.2023 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK.

DOKUMENTY do załączenia w systemie rekrutacyjnym

Do 3 lipca 2023 r. należy załączyć w systemie rekrutacyjnym – w formie skanów, w formacie PDF - wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu należy przygotować plik ze skanem każdego dokumentu z listy. Skany muszą być wykonane z oryginałów, a nie z kserokopii, zdjęć, itp. Obowiązuje zasada – jeden dokument to jeden plik.

W przypadku dokumentów wielostronicowych należy:
 • zeskanować każdą stronę danego dokumentu,
 • połączyć wszystkie skany ze stronami danego dokumentu w jeden plik.
Przygotowany plik należy zapisać w formacie PDF i załączyć we wskazanym w systemie miejscu w sekcji ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE.  Prosimy postąpić tak z wszystkimi  dokumentami  z listy poniżej.

Lista wymaganych dokumentów
1) Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

2) Oryginał dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskany za granicą, opatrzony legalizacją lub apostille, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca dyplom.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

UWAGA: legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

3) Oryginał suplementu/transkryptu do dyplomu opatrzony legalizacją/apostille, zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych przez niego w procesie kształcenia ocenach.

4) Tłumaczenia przysięgłe na język polski  dyplomu oraz suplementu wraz z legalizacją lub apostille. Tłumaczenia powinny być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie w którym wydano dyplom lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - oryginał  i kserokopia.
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

5) Zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie.
Zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Edukacji i Nauki w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest wówczas tłumaczenie przysięgłe na język polski).

UWAGA: Komisja Rekrutacyjna może zwrócić się do Kandydata o uzupełnienie dokumentacji o potwierdzenie, że przedstawiony przez niego dyplom licencjata lub magistra uprawnia do dalszego studiowania, wydane przez ENIC-NARIC Polska https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/dzialalnosc-osrodka-enic-naric

6) Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia z pkt. 5 (jeśli było wymagane) dokonane przez osoby wskazane w pkt. 4.

Dokumenty, które należy dostarczyć w formie  papierowej do Komisji Rekrutacyjnej:
 1. podpisana fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm jak do dowodu osobistego (1 szt.),
 2. podpisana ankieta osobowa kandydata wygenerowana poprzez system IRK,
 3. podpisane podanie o przyjęcie na studia wygenerowane poprzez system IRK,
 4. podpisane ślubowanie wygenerowane poprzez system IRK,
 5. podpisane oświadczenie wygenerowane poprzez system IRK,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł),
 7. dyplom ukończenia studiów za granicą opatrzony apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia),
 8. suplement do dyplomu  wraz z apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia),
 9. zaświadczenie potwierdzające, że dyplom kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (jeśli wymagane)  - oryginał i kserokopia,
 10. tłumaczenie przysięgłe na język polski dokumentów 7–9 (oryginał i kserokopia).
Pytania w sprawie zagranicznych dokumentów prosimy wysyłać na adres enrolment@ue.wroc.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać Obywatel Polski z obcym świadectwem/dyplomem oraz imię i nazwisko kandydata.

UWAGA:
Kandydaci ubiegający się  o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do rejestracji w systemie i dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z harmonogramem rekrutacji dla studiów niestacjonarnych. Na studia niestacjonarne nie jest przeprowadzany egzamin kwalifikacyjny.
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/zasady_i_harmonogram_rekrutacji/23584/harmonogram_rekrutacji_na_studia_niestacjonarne_ii_stopnia_2023_2024.html

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia dostępny jest w linku:
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/zasady_i_harmonogram_rekrutacji/23583/harmonogram_rekrutacji_na_studia_stacjonarne_ii_stopnia_2023_2024.html


Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem