Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II STOPNIA - 2022/2023HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023


W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający dyplom co najmniej pierwszego stopnia
lub których egzamin dyplomowy odbędzie się do 27 lipca 2022 roku


  4 maja 2022 r. 
Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK    
 
Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

4 lipca 2022 r. 
Ostatni dzień rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

4 lipca 2022 r. o godzinie 23.59 system zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek/kierunki studiów.
5 lipca 2022 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 7 lipca 2022 r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


8 lipca 2022 r.
do godz. 18.00


Ogłoszenie wyników rekrutacji dla Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen*

U absolwentów UE we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów na II stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu, na indywidualnym koncie kandydata, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.
 

Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin
(w formie komunikatu w systemie IRK)

Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku „Komentarz” pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu.
9–27 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
 
Składanie dokumentów przez Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen

Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Jednakże, aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędnie jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 26 sierpnia 2022 r. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

12 lipca 2022 r.
Egzamin kwalifikacyjny**
Egzaminy odbywają się w formie zdalnej, w formie testu jednokrotnego wyboru na wybrany kierunek lub kierunki. Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez Komisję terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie oznacza rezygnację Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

14 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów a egzaminie, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

15–27 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu
Na tym etapie dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Jednakże, aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędnie jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 26 sierpnia. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

28 lipca2022 r.
do godz. 16.00

    
Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

26 sierpnia 2022 r. Ostatni dzień składania
odpisów dyplomu ukończenia studiów
w Komisji Rekrutacyjnej  

Warunkiem wpisu na listę przyjętych na studia jest złożenie kompletu dokumentów, w szczególności odpisu dyplomu ukończenia studiów. Dotyczy Kandydatów, którzy wcześniej złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów.

29 sierpnia 2022 r.
Zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów


Zakończenie rekrutacji.


* Zgodnie z Uchwałą R.0000.89.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, (według średniej ocen z semestrów 1-5) kierunku prowadzonego w tym samym języku, w jakim zamierzają oni studiować II stopień, Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.

** Jeżeli liczba Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu w jednym dniu, egzamin może zostać przeprowadzony również w dniu 13 lipca, o czym Kandydaci zostaną poinformowani na indywidualnym koncie rekrutacyjnym do 8 lipca 2022 r.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem