Jeśli jesteś obywatelem Polski, ale świadectwo maturalne uzyskałeś za granicą, zapoznaj się uważnie z wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji.

Możesz przystąpić do rekrutacji i ubiegać się o przyjęcie na studia. Pamiętaj o przygotowaniu odpowiednio wcześniej wymaganych dokumentów i załączeniu ich w systemie rekrutacyjnym. Obowiązują Cię terminy wskazane w harmonogramie poniżej.

Uwaga: osoby, które posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Od 25.05.2023 do 10.07.2023 r. do godz. 23:59 - elektroniczna rejestracja zgłoszeń rekrutacyjnych.

W tym terminie:
 • utwórz konto kandydata na stronie https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/,
 • uzupełnij wszystkie wymagane dane i wgraj zdjęcie (jak do dowodu osobistego),
 • załącz skany oryginałów wymaganych dokumentów w sekcji Zgłoszenia rekrutacyjne (lista dokumentów poniżej),
 • wybierz kierunek lub kierunki studiów z oferty, dokonaj zgłoszenia (zapisz się w systemie IRK),
 • wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych za każdy wybrany kierunek na indywidualne konto rozliczeniowe wskazane w systemie. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata do 13 lipca 2023 r. Zgłoszenia, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Sprawdzaj swoje konto rekrutacyjne. Pojawią się na nim punkty rekrutacyjne oraz komunikaty o aktualnym statusie Twojego zgłoszenia. Zapoznawaj się na bieżąco z informacjami w zakładce Aktualności.  

WAŻNE: Kandydat nie wpisuje wyników swojej matury zagranicznej – system jest przystosowany do wyników matury w skali 0–100, wyrażanej w procentach. Wynik zostanie obliczony i wprowadzony do systemu przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie przysłanych przez Kandydata skanów dokumentów.
Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o sposobie przeliczenia punktów na podstawie przedstawionych przez Kandydata dokumentów, tj. świadectwa, zaświadczenia o skali ocen oraz na podstawie opisu systemu edukacji w danym kraju (dostępnych dla nas w NAWA). Jeżeli w danej szkole nie rozgranicza się poziomów egzaminów (na podstawowy i rozszerzony), ale zdawane przez kandydata egzaminy upoważniają do ubiegania się na studia w danym kraju, wówczas  traktowane są jako rozszerzenia. Konieczne jest jednak, aby kandydat zdawał wymagane przez nas przedmioty:
 • matematyka;
 • język obcy nowożytny – jeden spośród wymienionych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski;
 • przedmiot dodatkowy – jeden spośród wymienionych: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Uwaga: możliwa jest rejestracja odrębnych zgłoszeń, na dowolną liczbę kierunków, w ramach tego samego konta rekrutacyjnego Kandydata. Za każdy wybrany kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Ustalenie progów punktowych, terminy składania dokumentów.

1) 17.07.2023 r. do godz. 14.00 – ustalenie pierwszych progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów.
U Kandydatów, którzy uzyskali wymaganą minimalną liczbę punktów rekrutacyjnych, w okienku „Status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów. U pozostałych Kandydatów pojawi się komunikat Lista rezerwowa.

2) 18–22.07.2023 r. do godz. 12.00 – składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby zakwalifikowane powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.

3) 24.07.2023 r. do godz. 14.00  ustalenie drugich progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej.
Jeżeli zostaną wolne miejsca, to nastąpi obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci posiadający status Lista rezerwowa zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na Zakwalifikowany). W „Komentarzu” otrzymają również informację o terminie i miejscu składania dokumentów.

4) 25–28.07.2023 r. do godz. 14.00 – składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej przez Kandydatów z listy rezerwowej.
Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę stempla pocztowego. Złożenie dokumentów w tym terminie jest gwarancją przyjęcia na studia.

5) 29.07.2023 r. do godz. 14.00 – ewentualne trzecie ustalenie progów punktowych i kwalifikacja Kandydatów z listy rezerwowej.

Jeżeli nadal pozostaną wolne miejsca, to nastąpi kolejne obniżenie progów punktowych i kolejni Kandydaci z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów (zmiana statusu na Zakwalifikowany). W „Komentarzu” otrzymają informację o terminie i miejscu składania dokumentów.

6) 31.07–1.08.2023 r. do godz. 14.00  - składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej przez Kandydatów z listy rezerwowej.

Osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej powinny dostarczyć wymagane dokumenty osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie zwykłego upoważnienia), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

Uwaga: złożenie dokumentów w tym terminie nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia. Decyzja o przyjęciu bądź nieprzyjęciu w stosunku do tej grupy Kandydatów zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną 2.08.2023 r. do godz. 14.00.
Wskazane terminy „złożenia dokumentów” oznaczają, że w danym dniu dokumenty muszą być dostarczone do Komisji Rekrutacyjnej. Wraz z oryginałami dokumentów, kandydat dostarcza także ich kserokopie oraz tłumaczenia przysięgłe. Dotyczy to również dokumentów wysłanych pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską.

7) 2.08.2023 r. do godz. 14.00 ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach kandydatów w systemie IRK.

DOKUMENTY do załączenia w systemie rekrutacyjnym

Do 10.07.2023 r. należy załączyć w systemie rekrutacyjnym – w formie skanów, w formacie PDF – wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu należy przygotować plik ze skanem każdego dokumentu z listy. Skany należy wykonać z oryginałów dokumentów, a nie z kserokopii, zdjęć, itp. Obowiązuje zasadajeden dokument to jeden plik.

W przypadku dokumentów wielostronicowych należy:
 • zeskanować każdą stronę danego dokumentu,
 • połączyć wszystkie skany ze stronami danego dokumentu w jeden plik.
Przygotowany plik należy zapisać w formacie PDF i załączyć we wskazanym w systemie miejscu w sekcji ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE. Prosimy postąpić tak z wszystkimi  dokumentami  z listy poniżej.

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

2. Oryginał świadectwa dojrzałości opatrzony apostille/legalizacją
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Uwaga: legalizacja lub apostille są wymagane, nawet jeżeli dany kraj podpisał umowę znoszącą wymóg nostryfikacji świadectw lub dyplomów z danego państwa.

3. Oryginał suplementu/transkryptu opatrzony apostille/legalizacją zawierający wykaz zajęć edukacyjnych i uzyskane z nich oceny oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację (spis przedmiotów i uzyskanych ocen).

4. Dokument przedstawiający skalę ocen obowiązującą w państwie wydania świadectwa potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

5. Tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów 23 wraz z legalizacją lub apostille oraz tłumaczenie  skali ocen  z punktu 4. Tłumaczenia powinny być dokonane przez tłumacza  wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie na terytorium którego zostało wydane świadectwo lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

6. Zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. Zaświadczenie nie jest potrzebne, jeżeli taka informacja znajduje się na świadectwie. Nie wymaga się zaświadczenia od kandydatów posiadających:
 • dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie,
 • dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
7. Tłumaczenie przysięgłe na język polski zaświadczenia z punktu 6 dokonane przez osoby i instytucje wymienione w punkcie 5.

Dokumenty, które należy dostarczyć w formie  papierowej do Komisji Rekrutacyjnej:
 1. podpisana fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm jak do dowodu osobistego (1 szt.),
 2. podpisana ankieta osobowa kandydata wygenerowana poprzez system IRK,
 3. podpisane podanie o przyjęcie na studia wygenerowane poprzez system IRK,
 4. podpisane ślubowanie wygenerowane poprzez system IRK,
 5. podpisane oświadczenie wygenerowane poprzez system IRK,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł),
 7. świadectwo dojrzałości opatrzone apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia),
 8. suplement/transkrypt wraz z apostille/legalizacją (oryginał i kserokopia),
 9. dokument ze skalą ocen obowiązującą w państwie wydania świadectwa.
 10. zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości kandydata uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (za wyjątkiem posiadaczy dyplomu IB lub EB)-oryginał i kserokopia,
 11. tłumaczenia przysięgłe na język polski dokumentów 710 (oryginał i kserokopia).
Pytania w sprawie zagranicznych dokumentów prosimy wysyłać na adres enrolment@ue.wroc.pl
W tytule wiadomości prosimy wpisać: Obywatel Polski z obcym świadectwem/dyplomem oraz imię i nazwisko kandydata.

Uwaga:
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne zobowiązani są do rejestracji w systemie i dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia niestacjonarne:
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/zasady_i_harmonogram_rekrutacji/23582/harmonogram_rekrutacji_na_studia_niestacjonarne_i_stopnia_2023_2024.html

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia dostępny jest w linku:
https://www.rekrutacja.ue.wroc.pl/zasady_i_harmonogram_rekrutacji/23577/harmonogram_rekrutacji_na_studia_stacjonarne_i_stopnia_2023_2024.html

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem