BIZNESOWY INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW


BIPS
to projekt, kierowany do grupy ambitnych studentów 2 roku I stopnia i 1 roku II stopnia, chcących zdobyć wyjątkowe doświadczenie dzięki 3-semestralnej pracy pod opieką tutora akademickiego i mentora biznesowego.

logo1b

BIPS ma na celu przyspieszenie kariery studenckiej oraz rozwój kluczowych kompetencji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i indywidualne wsparcie udzielane studentowi przez społeczność związaną z Uczelnią. W czasie tych dualnych, biznesowo-akademickich studiów, student będzie pracował nad projektami indywidualnymi oraz zespołowymi, przy wsparciu doświadczonych opiekunów, w ramach partnerstwa STUDENCI–NAUKA–BIZNES.

BIPS to nie program nauczania. BIPS to program uczenia się!

Co ma na celu BIPS?

 • Przyspieszenie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego studentów poprzez większe zindywidualizowanie procesu kształcenia, w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na szczególne potrzeby, zainteresowania i aspiracje podopiecznych;
 • Rozwój kultury edukacyjnej opartej na relacjach "mistrz-uczeń";
 • Przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań, jakie niesie przyszłość poprzez zwrócenie większej uwagi na kompetencje kluczowe, takie jak praca zespołowa, kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, myślenie krytyczne, kompetencje w zakresie wykorzystania nowych technologii;
 • Rozwój przedsiębiorczości studenckiej (m.in. tworzenie start-upów) przy wsparciu mentorów biznesowych i tutorów akademickich;
 • Zacieśnianie współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z praktyką (czołowymi przedsiębiorcami i liderami Dolnego Śląska);
 • Budowanie trwałych wzajemnych relacji między studentami, pracownikami Uczeln i mentorami oraz tworzenie rozwiązań, które będą sprzyjać efektywnej komunikacji i życzliwej atmosferze pracy, dzieleniu się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami – co pozwoli stworzyć wokół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu środowisko, gdzie idee mogą się łączyć a pomysły rozwijać.

Do kogo skierowany jest BIPS?

 • Do ambitnych i zaangażowanych studentów wszystkich Wydziałów i specjalności (2 rok pierwszego stopnia i 1 rok drugiego stopnia), którzy posiadają pomysł na siebie, swój biznes lub przedsięwzięcie, które chcą rozwinąć – jako wsparcie w realizacji aspiracji zawodowych, poprzez życzliwą opiekę mentora biznesowego i tutora akademickiego;
 • Do dydaktyków, którzy lubią pracę ze studentami – jako możliwość rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych i osobistych dzięki poznaniu podejścia i metodyki pracy tutorskiej. Praca indywidualna w relacji „mistrz-uczeń” ze zmotywowanym studentem i współuczestniczenie w jego rozwoju może stanowić realizację misji dydaktycznej i stać się źródłem szczególnej satysfakcji zawodowej;
 • Do praktyków – przedsiębiorców, specjalistów, liderów – jako możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą z wyjątkowymi młodymi osobami oraz wsparcie podopiecznych w realizacji ich marzeń. Towarzyszenie studentom w tworzeniu nowych przedsięwzięć biznesowych i/lub społecznych.

Jak zorganizowany jest BIPS?

 • BIPS to projekt realizowany jako innowacja dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • BIPS to projekt ponadwydziałowy - to dodatkowa ścieżka rozwoju, realizowana przez grupę studentów niezależnie od wybranej specjalności;
 • BIPS bazuje na możliwościach indywidualizacji programu studiów (IPS) opisanej w Regulaminie studiów i wspiera studentów we wdrożeniu tych możliwości;
 • Projekt trwa 3 ostatnie semestry studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia;
 • Rekrutacja studentów odbywa się raz w roku. Studia w ramach BIPS rozpoczynają się w semestrze letnim (IV semestr na studiach I stopnia, II semestr na studiach II stopnia) i trwają do końca kolejnego semestru letniego;
 • Opiekunowie towarzyszą podopiecznemu w programie BIPS - tutor akademicki od pierwszego semestru, mentor biznesowy od drugiego semestru. Student, z pomocą mentora biznesowego i tutora akademickiego, wyznacza cele do zrealizowania i ustala plan pracy, a także bierze udział w dodatkowych formach podnoszenia kompetencji (warsztaty, szkolenia, gry i symulacje). Po każdym etapie następuje czas na informację zwrotną oraz autorefleksję;
 • W ramach BIPS student:
  - współpracuje z tutorem akademickim podczas spotkań tutoringowych (min. 8 godz. w semestrze),
  - współpracuje z mentorem biznesowym (4 godz. w miesiącu, od drugiego semestru BIPS),
  - uczestniczy w dodatkowych szkoleniach z zakresu: innowacji i przedsiębiorczości, pracy zespołowej i mistrzostwa osobistego (min. 24 godz. w semestrze),
  - pracuje indywidualnie i zespołowo, realizując cele i zadania ustalone z tutorem i mentorem.
 • Spotkania w ramach BIPS (mentoring, tutoring, spotkania społecznosci studentów BIPS, szkolenia) odbywają się we Wrocławiu

Jak wspieramy rozwój Studenta w BIPS?

 • Przeniesienie uwagi z "procesu nauczania" na "proces uczenia się" – wzrost podmiotowej autonomii i odpowiedzialności studentów; odejście od nauczania skupionego na nauczycielu akademickim, który transferuje wiadomości eksperckie studentom, do kształcenia skoncentrowanego na studentach (Student Centered Learning), którzy nabywają wiedzę, doskonalą posiadane umiejętności oraz kształtują postawy przy swojej aktywnej roli oraz wspierającej roli opiekuna akademickiego i biznesowego jako inspiratora/ przewodnika/ organizatora procesu uczenia się;
 • Edukacja spersonalizowana, traktująca rozwój studenta holistycznie (uwzględniająca wszystkie aspekty rozwoju studenta, nie tylko aspekt intelektualny) – powrót do relacji "mistrz-uczeń" i odkrywanie pełni potencjału podopiecznego, aby mógł wykorzystywać swoje talenty i mocne strony dla dobra własnego oraz innych (solidarność ze społecznością akademicką, zaangażowanie obywatelskie);
 • Kształcenie oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, życzliwości;
 • Bliska współpraca środowiska biznesu ze środowiskiem naukowym na rzecz rozwoju kompetencji studentów, bazująca na partnerskiej relacji z podopiecznym;
 • Kształcenie wielostronne – nie tylko poprzez przyswajanie wiedzy (informacji), ale także poprzez uczenie się w oparciu o doświadczanie/ przeżywanie i działania praktyczne (Learning by Doing) oraz rozwiązywanie rzeczywistych problemów (Problem Based Learning) i odkrywanie nowych możliwości;
 • Urozmaicony proces kształcenia – różnorodne formy, metody, techniki, środki i narzędzia dydaktyczne (w tym metoda projektu jako naczelna zasada dydaktyczna);
 • Uwzględnienie w programie kształcenia rozwoju kompetencji miękkich, społecznych – łączenie kompetencji analitycznych i logicznych z kompetencjami określanymi jako "prawopółkulowe" (m.in. umiejętność pracy koncepcyjnej);
 • Poza pracą indywidualną i samokształceniem (przy wsparciu opiekunów), nacisk na pracę i uczenie się w zespole (Team Based Learning) – kształtowanie umiejętności pracy w interdyscyplinarnym zespole nad pojawiającymi się wyzwaniami (współpraca, uczenie się od siebie nawzajem, dzielenie się wiedzą, kompetencjami, pomysłami i opiniami);
 • Konsultacje z ekspertami dysponującymi bogatym doświadczeniem w obszarach zainteresowań studenta – wykorzystywanie wiadomości z różnych dyscyplin naukowych/ integracja wiedzy z różnych dziedzin (w tym wykorzystanie zaplecza eksperckiego uczelni);
 • Szczególne miejsce dla informacji zwrotnej (analizy tego co udało się osiągnąć w wymiarze naukowym oraz rozwojowym) i autorefleksji (refleksji nad przyswojoną wiedzą oraz procesem uczenia się).

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem