HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024 - ZIIP


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 
NA KIERUNKU
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

W rekrutacji mogą wziąć udział Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej
I stopnia lub których egzamin dyplomowy odbędzie się nie później niż 8 marca 2024 r.

9  stycznia
2024 r.
Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK   

Podczas rejestracji  należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany systemie rekrutacyjnym.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Zarejestruj się: https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/


23 lutego
2024 r.,
 do godz. 23.59

 
Ostatni dzień rejestracji
w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK   
23 lutego o godzinie 23.59 system IRK zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości dodania zgłoszenia na kierunek studiów.

24 lutego
2024 r.
 Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych  

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 26 lutego 2024 r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji.  Zgłoszenia, za które nie zostanie wniesiona opłata nie wezmą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


27 lutego,
do godz. 16.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji
dla Kandydatów kwalifikowanych
na podstawie średniej ocen*    


U absolwentów UE we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów na drugim stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu, na indywidualnym koncie kandydata, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja „Zakwalifikowany”, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.
 
Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin
 (w formie komunikatu w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK)**
   
 Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja „Zakwalifikowany/a na egzamin”, a okienku „Komentarz” pojawi się informacja o terminie egzaminu. Egzamin odbędzie się on-line.
 28 lutego  

5 marca
2024 r.
do godz. 14.00
 

Składanie dokumentów przez
Kandydatów
kwalifikowanych
na podstawie średniej ocen  

 
Jeśli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku „status kwalifikacji” pojawi sie informacja „Zakwalifikowany/a”, wowczas Kandydat/ka zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej.

Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji „zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin 5 marca (do godz. 14.00) oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę wysłania przesyłki.

6 marca
2024 r.
Egzamin kwalifikacyjny   


 
Egzamin odbywa się̨ zdalnie z wykorzystaniem modułu Forms. 5 marca 2024 r. zostanie wysłany link umożliwiający przystąpienie do egzaminu w dniu 6 marca.

Kandydat ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada aktywny dostęp do konta w systemie IRK oraz stabilne połączenie Internetowe. Brak przesłanego formularza traktowane jest jako nieprzystąpienie do egzaminu. 

 6 marca 
do godz. 16.00
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego   

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja „Zakwalifikowany”, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

7–11 marca
2024 r.
do godz. 14.00
 Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych
na podstawie wyniku egzaminu   

Jeżeli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, wówczas Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej. Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji Rekrutacyjnej Zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin 11 marca 2024 r. oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę nadania przesyłki. Odpis dyplomu ukończenia studiów należy złożyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

12 marca 
do godz. 16.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK. Zatwierdzenie list przyjętych.


Zakończenie rekrutacji


* Zgodnie z Uchwałą R.0000.34.2022 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (według średniej ocen z semestrów 1–-6), kierunku  Zarządzanie i inżynieria produkcji, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.


**  W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza bądź równa liczbie miejsc wynikającej z limitu przyjęć na ten kierunek, Przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o wolnym naborze (rezygnacja z konieczności przeprowadzenia egzaminu). Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta 27 lutego 2024 r.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem