Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II STOPNIA - 2023/2024HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024


W rekrutacji mogą wziąć udział Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia
lub których egzamin dyplomowy odbędzie się nie później niż 28 lipca 2023 roku


  25 maja 2023 r. 
Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK    
 
Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

3 lipca 2023 r.


Ostatni dzień rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

3 lipca 2023 r. o godzinie 23:59 system IRK zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek studiów.
4 lipca 2023 r.
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 6 lipca 2023 r., co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


  7 lipca 2023 r.
do godz. 14:00


Ogłoszenie wyników rekrutacji dla Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen*

U absolwentów UE we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów na II stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu, na indywidualnym koncie Kandydata, w okienku „Status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.
 

Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin
(w formie komunikatu w systemie IRK)

Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku „Status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku „Komentarz” pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu. Egzamin odbędzie się on-line.
do 8 do 28 lipca 2023 r.
do godz. 14:00
 
Składanie dokumentów przez Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen

Jeśli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, wówczas Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej.
Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Jednakże, aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędnie jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 28 sierpnia 2023 r. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

12–13 lipca 2023 r.
Egzamin kwalifikacyjny**
Egzaminy odbywają się zdalnie, w formie testu jednokrotnego wyboru, poprzez MS Teams, na wybrany kierunek lub kierunki. Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie oznacza rezygnację Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

14 lipca 2023 r.
do godz. 14:00
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku „Status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

15–28 lipca 2023 r.
do godz. 14:00
Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu

Jeśli na indywidualnym koncie Kandydata w systemie IRK, w okienku Status kwalifikacji pojawi się informacja Zakwalifikowany/a, wówczas Kandydat zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty do Komisji Rekrutacyjnej.
Na tym etapie dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędne jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 28 sierpnia 2023r. Podany termin oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

31 lipca 2023 r.
do godz. 14.00

    Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK.

30 sierpnia 2023 r.
Zatwierdzenie list przyjętych. Zakończenie rekrutacji
* Zgodnie z Uchwałą R.0000.34.2022 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (wg średniej ocen z semestrów 1-6), kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75 % miejsc, na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia.
Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego
stopnia rok wcześniej.
** Jeżeli liczba Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin umożliwi przeprowadzenie egzaminu w jednym dniu, egzamin może zostać przeprowadzony wyłącznie 12 lipca 2023 r., o czym Kandydaci zostaną powiadomieni na indywidualnym koncie rekrutacyjnym do 10 lipca 2023 r.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982 - kontakt dla obywateli polskich
tel. +48 795 418 615 - kontakt dla cudzoziemców
tel. 71 36 80 374 - Komisja Rekrutacyjna
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem