Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne II STOPNIA - 2021/2022

HARMONOGRAM DODATKOWEJ REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA II STOPNIA KIERUNKI:

  • EKONOMIA
  • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Zobacz: LINKHARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022


W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający dyplom co najmniej pierwszego stopnia,
lub których egzamin dyplomowy odbędzie się do 26 lipca 2021 roku


5 maja 2021 r. 
Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK    
 
Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

4 lipca 

Ostatni dzień rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

4 lipca o godzinie 23.59 system zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości rejestracji ani dodania zgłoszenia na wybrany kierunek/kierunki studiów.
5 lipca
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 7 lipca, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty, nie biorą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


8 lipca
do godz. 18.00


Ogłoszenie wyników rekrutacji dla Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen*

U absolwentów UE we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów na II stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu, na indywidualnym koncie kandydata, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.
 

Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin
(w formie komunikatu w systemie IRK)

Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku „Komentarz” pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu.
9–27 lipca do godz. 15.00 
Składanie dokumentów przez Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen

Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Jednakże, aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędnie jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 26 sierpnia. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

12 lipca 
Egzamin kwalifikacyjny**
Egzaminy odbywają się w formie zdalnej, w formie testu jednokrotnego wyboru na wybrany kierunek lub kierunki. Kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu we wskazanym przez Komisję terminie. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie oznacza rezygnację Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

14 lipca
do godz. 15.00
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów a egzaminie, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

15–27 lipca
do godz. 15.00
Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie wyniku egzaminu
Na tym etapie dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Jednakże, aby zostać ostatecznie przyjętym na studia, niezbędnie jest złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów do 26 sierpnia. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

28 lipca
do godz. 16.00

    
Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK

26 sierpnia Ostatni dzień składania
odpisów dyplomu ukończenia studiów
w Komisji Rekrutacyjnej  

Warunkiem wpisu na listę przyjętych na studia jest złożenie kompletu dokumentów, w szczególności odpisu dyplomu ukończenia studiów. Dotyczy Kandydatów, którzy wcześniej złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów.

27 sierpnia
Zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów


Zakończenie rekrutacji.


* Zgodnie z Uchwałą R.0000.89.2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, (według średniej ocen z semestrów 1-5) kierunku prowadzonego w tym samym języku, w jakim zamierzają oni studiować II stopień, Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na kierunku będącym kontynuacją studiów pierwszego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.

W związku z utworzeniem od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów Rachunkowość i controlling, najlepsi absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu są uprawnieni do kwalifikacji według średniej ocen w ramach 75% limitu miejsc na studia drugiego stopnia bez egzaminu.
Dla kandydatów na drugi stopień studiów stacjonarnych w Filii w Jeleniej Górze, Przewodniczący właściwej Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% limitu miejsc bez egzaminu:  
• na kierunek Ekonomia biznesu i finanse - dla najlepszych absolwentów kierunków Ekonomia oraz Turystyka prowadzonych w Filii,
• na kierunek Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce dla najlepszych absolwentów kierunków Zarządzanie oraz Turystyka prowadzonych w Filii.

** Jeżeli liczba Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin uniemożliwi przeprowadzenie egzaminu w jednym dniu, egzamin może zostać przeprowadzony również w dniu 13 lipca, o czym Kandydaci zostaną poinformowani na indywidualnym koncie rekrutacyjnym do 8 lipca 2021 r.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem