HARMONOGRAMY REKRUTACJI


HARMONOGRAM REKRUTACJI NA  STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021


 4   stycznia
Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK   

Podczas rejestracji  należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany
 systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Zarejestruj się: https://rekrutacjaue.ue.wroc.pl/pl/


28 lutego
23:59 (
termin przedłużony );
21 lutego,
 do godz. 23.59

 
Ostatni dzień rejestracji
w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów IRK   
28 lutego o godzinie 23.59 system zostanie zamknięty i nie będzie już możliwości dodania zgłoszenia na kierunek studiów.
1 marca (przedłużony termin);
22 lutego
 Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych  

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 24 lutego, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji.  Zgłoszenia, za które nie zostanie wniesiona opłata nie wezmą udziału w rekrutacji. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


25 lutego,
do godz. 16.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji
dla Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen*    


U absolwentów UE we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów na drugim stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu, na indywidualnym koncie kandydata, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja „Zakwalifikowany”, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.
 
Ogłoszenie listy  Kandydatów zakwalifikowanych na egzamin
 (w formie komunikatu w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK)**    
 Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja „Zakwalifikowany na egzamin”, a okienku „Komentarz” pojawi się informacja o terminie egzaminu. Egzamin odbędzie się online.
 24 lutego  

5 marca

do godz. 14.00
 

Składanie dokumentów przez wszystkich zakwalifikowanych
 do przyjęcia
Kandydatów


kwalifikowanych
na podstawie średniej ocen  


 
Na tym etapie rekrutacji dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji „zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Dokumenty powinny być dostarczone osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin 5 marca (do godz. 14.00) oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę wysłania przesyłki.

 1 marca 
 
Egzamin kwalifikacyjny   


 
Egzamin odbywa się̨ zdalnie z wykorzystaniem modułu Forms. 26 lutego zostanie wysłany link umożliwiający przystąpienie do egzaminu w dniu 1 marca. Kandydat ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada aktywny dostęp do konta w systemie IRK oraz stabilne połączenie Internetowe. Brak przesłanego formularza traktowane jest jako nieprzystąpienie do egzaminu. 

 2 marca 
do godz. 12.00
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego   

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja „Zakwalifikowany”, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

3–5 marca
do godz. 16.00
 Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych
na podstawie wyniku egzaminu   


Na tym etapie dopuszczalne jest złożenie przez Kandydata w Komisji „zaświadczenia o ukończeniu studiów, zamiast odpisu dyplomu. Niezbędnie jest jednak złożenie odpisu dyplomu ukończenia studiów niezwłocznie po jego otrzymaniu. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin 5 marca oznacza datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, nie zaś datę wysłania przesyłki.

 5 marca 
do godz. 18.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK. Zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów.


Zakończenie rekrutacji


*Zgodnie z Uchwałą R.0000.57.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dla najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, (według średniej ocen z semestrów 1-6) kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej rezerwuje do 75% miejsc, na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia. Powyższa zasada dotyczy absolwentów roku akademickiego, w którym następuje rekrutacja na studia na poziomie drugiego stopnia oraz absolwentów, którzy ukończyli studia na poziomie pierwszego stopnia rok wcześniej.


**W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza bądź równa liczbie miejsc wynikającej z limitu przyjęć na ten kierunek, Przewodniczący Komisji może podjąć decyzję o wolnym naborze (rezygnacja z konieczności przeprowadzenia egzaminu). Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta 25 lutego 2021 r.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem