Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

Drodzy Kandydaci,
ze względu na niewypełnienie limitów miejsc Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunki:

Rejestracja Kandydatów w systemie IRK rozpocznie się 1 sierpnia 2022 r. 

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na wymienione wyżej kierunki będzie przebiegać według poniższego harmonogramu:

 

HARMONOGRAM

REKRUTACJI DODATKOWEJ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 


W rekrutacji mogą brać udział Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
lub planujący obronę pracy dyplomowej do 23 września 2022  roku.

Kandydaci, którzy brali udział w rekrutacji podstawowej (I TURA),

mogą wziąć udział w rekrutacji dodatkowej (II TURA)
pod warunkiem złożenia nowego zgłoszenia na kierunek oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej.


1 sierpnia

–10 września

Rozpoczęcie rejestracji Kandydatów
w systemie elektronicznej rejestracji

kandydatów – IRK

Podczas rejestracji należy utworzyć konto rekrutacyjne, uzupełnić wszystkie wymagane dane, wgrać zdjęcie elektroniczne, wybrać kierunek/kierunki studiów, wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za każde zgłoszenie na kierunek. Indywidualny numer konta zostanie wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

12 września

Ostatni dzień wnoszenia opłat

rekrutacyjnych

Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie Kandydata w systemie IRK do 14 września, co oznacza konieczność pilnego wykonania przelewu, szczególnie przez osoby zarejestrowane w ostatnim dniu rejestracji. Zgłoszenia na kierunek lub kierunki, za które nie zostaną wniesione opłaty nie biorą udziału w rekrutacji.
Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

15 września

Wyniki rekrutacji dla Kandydatów kwalifikowanych na podstawie średniej ocen [1]

(w formie komunikatu w systemie IRK)

U absolwentów UE we Wrocławiu, których średnia ocen upoważnia do kontynuowania studiów na II stopniu na tym samym kierunku bez konieczności przystąpienia do egzaminu, na indywidualnym koncie kandydata,
w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w „Komentarzu” informacja o miejscu i terminie składania dokumentów.

Kwalifikacja Kandydatów na egzamin
(w formie komunikatu w systemie IRK)

Na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK w okienku „status kwalifikacji” pojawi się informacja Zakwalifikowany, a w okienku „Komentarz” pojawi się informacja o miejscu i terminie egzaminu.

20 września

Egzamin kwalifikacyjny

Egzamin odbywa się̨ zdalnie z wykorzystaniem modułu Forms. Kandydat ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada aktywny dostęp do konta w systemie IRK oraz stabilne połączenie Internetowe. Brak przesłanego formularza traktowane jest jako nieprzystąpienie do egzaminu. Nieprzystąpienie do egzaminu w tym terminie oznacza rezygnację Kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia.

20 września

do godz. 18.00

Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego

U Kandydatów, którzy uzyskali minimalną wymaganą liczbę punktów na egzaminie, w okienku „status kwalifikacji”            pojawi            się            informacja

„Zakwalifikowany”, a w „Komentarzu” informacja

o miejscu i terminie składania dokumentów.

21 września
- 24 września
do godz. 12.00

Składanie dokumentów przez Kandydatów zakwalifikowanych na podstawie  średniej ocen i na podstawie wyniku egzaminu

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście, przez osobę trzecią (na podstawie upoważnienia zwykłego), pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską. Podany termin oznacza jednak datę dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a nie datę wysłania przesyłki.

26 września

Ogłoszenie wyników rekrutacji na kontach Kandydatów
w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów – IRK.

Zatwierdzenie list przyjętych na poszczególne kierunki studiów

Zakończenie rekrutacji dodatkowej.

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Biuro Rekrutacji, bud. Z
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

tel. +48 71 36 80 982
e-mail: rekrutacja@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji
e-mail: enrolment@ue.wroc.pl – pytania dotyczące zasad rekrutacji cudzoziemców
Komisje rekrutacyjne

Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuRepublic of Poland
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem